ارتباط مشتریان

۰۵۸۳۲۲۱۲۰۰۲

۰۵۸۳۲۲۱۲۰۰۴


پست الکترونیک

info@tosa.ir


خراسان شمالی، بجنورد، خیابان طالقانی غربی، چهارراه زایشگاه خیابان صمدیه لباف، چهارراه اول، پارک علم و فناوری، طبقه دوم


دورنگار

۰۵۸۳۲۲۱۱۱۶۱


www.tosa.ir

ارسال پیام

آخرین اخبار، مقالات و اطلاعات نرم افزارهای ما را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.

خبرنامه توسا
ثبت

آدرس:

خراسان شمالی، بجنورد، خیابان طالقانی غربی، چهارراه زایشگاه، خیابان صمدیه لباف، چهارراه اول، پارک علم و فناوری خراسان شمالی، طبقه دوم، شرکت توسعه سامانه های ارتباطی عمید (توسا)

تلفن:

۰۵۸۳۲۲۱۲۰۰۲ | ۰۵۸۳۲۲۱۲۰۰۴
۰۵۸۳۲۲۱۱۱۶۰ | ۰۵۸۳۲۲۱۱۱۶۱

پست الکترونیک:

Info@tosa.ir